T?k?r ç?kisini azaltmaq n? üçün vacibdir???

?

??Ç?kinin azalmas? yayma müqavim?tini, orta yanacaq s?rfiyyat?n? v? onun ?traf mühit? t?sirini azald?r.

??Ümumi ç?kisinin a?a?? sal?nmas? a?a??dak? diapazonlarda avtomobilin yax?? i?l?m?sini t?min edir:

•?yl?cl?m?

•sür?tl?nm?

•sükan d?qiqliyi

•sürücülük rahatl???

•asq? sisteminin ömrü

???ks?r istehsalç?lar h?r yeni n?sil il? t?k?rl?rinin a??rl???n? azaltma?? seçirl?r. Bu yaln?z daha yüks?k performansa deyil, h?m d? daha az istehsal v? material x?rcl?rin? çevrilir.