"Game of Thrones" ba?a çata bil?r, amma q?? h?l? d? davam edir. Bu is? o dem?kdir ki, avtomobilinizi n?m yollara v? soyuq günl?r? haz?rlama?a ba?lama??n vaxt? art?q g?lib. Baxmayaraq ki, bizd? q?? dig?r ölk?l?r? nisb?t?n daha mülayim keçir, yolda t??ssüfl?nm?kd?ns? ehtiyyatl? olmaq daha yax??d?r. Yerd? qar n? q?d?r az olursa olsun, soyuq havada heçkim yolda qalmaq ist?mir. 

Q?? dövründ? daha etibarl? idar? etm?k üçün hans? t?dbirl?ri görm?k olar? Sürücülük t?rzinizd?n as?l? olmayaraq, a?a??dak? tövsiy?l?ri n?z?r? alaraq bu mövsümü t?hlük?siz v? rahat ba?a vura bil?rsiniz. 

 

Qaydalar? oxuyun 

Öz ?razinizd? yol h?r?k?ti qaydalar?n?n  oldu?unu dü?ünürsüz? Çox güman ki do?ru dü?ünürsünüz, amma yen? d? o qaydalara ba?qa bir prizmadan baxmaq siz? faydal? ola bil?r. Ölk?nizd? q?? yollar?nda daha t?hlük?siz olma??n?z üçün haz?rlanm?? xüsusi qanunvericilik v? ya göst?ri?l?r ola bil?r.

M?s?l?n, müxt?lif ölk?l?rd? soyuq hava ??raiti üçün ?n yax?? sürücülük t?crüb?l?ri (best practices) t?svir edilir. Dig?r ölk?l?rd? siz? hans? q?? ?inl?rinin yerli yollarda ?n yax?? performans göst?rdiyini v? avtomobil tipiniz üçün hans? q?? t?k?rinin ?n effektiv olaca?? bar?d? bir t?limat veril? bil?r.

Yol h?r?k?ti qaydalar?n? oxumaq sizi yaln?z t?hlük?sizlik deyil h?m d? q?? aylar?nda t?sadüf?n qanunu pozmaqdan qoruyacaqd?r. Bu is? o dem?kdir ki, hava ??raiti maraqlanmal? oldu?unuz t?k ?ey deyil!

Sür?tinizi azald?n

M?qal?ni oxuyub bitirdikd?n sonra yola ç?xmaq ist?y? bil?rsiniz. Ç?xd???n?z zaman yava?-yava? sürm?yiniz? ?min olun. Yollar n? q?d?r sulu olarsa, sür?rk?n idar?etm?ni itirm?k ehtimal? da bir o q?d?r yüks?kdir.

Bu hal, ya???da v? döng?l?rd? dön?rk?n xüsusil? aktuald?r. T?k?rl?rin a??nmas? qaç?lmazd?r, ancaq daha yava? sür?tl? h?r?k?t etm?kl? a??nman?n t?sirini azalda bil?rsiniz. Bunun say?sind? n?qliyyat vasit?nizi daha yax?? idar? ed? v? sürü?m?nin qar??s?n? ala bil?rsiniz.

T?k?rl?rinizi d?yi?dirin 

Q?? t?k?rl?rini avtomobiliniz? qura?d?rd?qdan sonra yolda daha t?hlük?siz qalmaq ?ans?n?z olacaq. Temperatur enm?y? ba?layan kimi, nazik protektorlu yay t?k?rl?rinizi ya???l? v? qarl? günl?rd? d? yolu möhk?m tutmaq imkan? olan q?? t?k?rl?ri il? ?v?z edin.

Q?? t?k?rl?ri ilin daha soyuq aylar?n? keç? bilm?k üçün daha d?rind?n haz?rlanm?? protektorlardan savay? dig?r üstünlükl?r? d? malikdir. Onlar h?m d? yivl?rl? t?chiz olunmu?durlar. Yivl?r protektorlar kimi t?k?rl?rinizi daha çox s?th sah?si il? t?min edir v? t?k?rl?riniz? quru z?mind?n buzlu v? ya ya? z?min? keçm?y? köm?k ed?c?k bir s?th yarad?r.

Q?? t?k?rl?rinin effektivliyi sonsuz deyil. Bu il ?inl?rinizi taxmazdan ?vv?l, onlar?n v?ziyy?tinin yax?? oldu?una ?min olun. Protektorlar?n qal?nl??? 4 mm-d?n az olmamas? laz?md?r (Böyük Britaniya ?in qanunlar?na bax?n). Protektorun d?rinliyini ?n?n?vi al?tl?r il? ölçm?k üçün vaxt ay?rmaq ist?mirsinizs?, bir çox t?k?r ma?azalar?nda bunu spesifik al?t il? ölçdür? bil?rsiniz. 

 

T?k?r t?zyiqinizi yoxlay?n

Siz h?md? ?inl?rinizd?ki t?zyiqi ilin soyuq aylar?nda tez-tez yoxlamal?s?n?z. Temperatur d?yi?dikd? t?k?rl?rinizin möhk?mliyi d? d?yi?ir. Hava soyuduqca, ?inl?rinizd?ki hava molekullar? s?x?l?r, bu da t?k?rl?ri yolu yax?? tutma?a imkan vermir. Eyni ??kild?, temperatur artd?qca t?k?rl?rinizd?ki hava da geni?l?n?c?kdir. 

Bu d?yi?iklikl?rl? nec? ayaqla?maq olar? Bu vaxt v? s?y t?l?b edir, ancaq ?inl?rinizd?ki t?zyiqin tez-tez yoxlan?lmas? uzun müdd?tdli perspektivd? sizin t?hlük?sizliyinizi t?min ed?c?kdir. 

?yl?cl?rinizi yoxlay?n 

T?k?rl?rinizin v?ziyy?tind?n as?l? olmayaraq, q??da ?yl?cinizd? daha çox ç?tinlik yarana bil?r. Bunun s?b?bi, soyuq havan?n avtomobilinizin daxili detallar?n? tutmu? olmas? ola bil?r. Bundan ?lav?, ?yl?c yast?qlar? köhn?lmi? ola bil?r.

Q?? yax?nla?d?qda, soyuq aylarda ?yl?c sisteminin özünü nec? göst?r?c?yini yoxlamal? olacaqs?n?z. ?yl?c yast?qlar?na diskl?riniz aras?ndas? k?sikl?rd?n bax?n. Yast?q, s?x?ld???nda, metal rotara dir?nm?lidir. T?hlük?sizliyinizi düzgün t?min etm?k üçün ?yl?c yast?qlar? ?n az? 7 mm enind? olmal?d?r. ?g?r daha azd?rsa, avtomobilinizi servis m?rk?zin? aparmaq laz?md?r.

?yl?cl?ri basd???n?z zaman n?rilti, s?s-küy e?idirsinizs?, avtomobiliniz ?yl?c yast?qlar?n?n tamamil? köhn?ldiyini söyl?yir. Xüsusil? q?? aylar?nda ?yl?c yast?qlar?n?n d?yi?dirilm?sini gecikdirm?yin.

Q?? dövründ? avtomobil sürm?k ç?tin m?s?l?dir. Müxt?lif sürücülük t?rzi olan insanlar üçün yol t?hlük?sizliyini t?min etm?k daha ç?tin olur. Bel?likl?, ma??n? yava?-yava? sürm?k v? havan? izl?m?k üçün ?linizd?n g?l?ni edin. Avtomobiliniz v? s?rni?inl?riniz s?yl?riniz üçün siz? t???kkür ed?c?kdir.

 

M?nb?: OPONEO.CO.UK