Avtomobil sahibl?ri t?crüb?l?rind?n as?l? olaraq bilirl?r ki, h?r bir avtomobil t?k?rl?rinin f?rqli s?s s?viyy?si mövcuddur.

 

Avtomobil sahibl?ri t?crüb?l?rind?n as?l? olaraq bilirl?r ki, h?r bir avtomobil t?k?rl?rinin f?rqli s?s s?viyy?si mövcuddur. 2012 – ci il? kimi avtomobili olan ??xsl?r, t?k?rl?rin s?s-küy s?viyy?sini öz yax?n ç?rçiv?l?rind?n, tan??lar?ndan m?lumat ?ld? edirdil?r. Lakin, 2012 – ci ild?n t?k?rl?rin üz?rind? s?s-küy s?viyy?sini bildir?n göst?ricinin olmas?n? istehsalç?lardan t?l?b etdil?r. B?z?n avtomobild?n g?l?n s?s s?rf t?k?rl?rl? ba?l? olmaya bil?r. Bu s?s avtomobilin tamam?n ayr? hiss?sind?n yarana bil?r.
 
Avtomobili s?ssiz halda idar? etm?k h?r zaman xo?dur. Bu hal h?m mük?mm?l komfort yarad?r h?m d? diqq?ti yay?nd?rm?r. Salonda s?s küyü maksimal d?r?c?d? a?a?? endirm?k üçün avtomobil sürücül?ri bir çox f?rqli variantlardan istifad? edirl?r. ?stifad? etdikl?ri ?n mük?mm?l ç?x?? yollar? a?a??da qeyd olunmu?dur:
 
  1. Avtomobilin kuzas?na ?lav? s?s izolyasiyas?;
  2. Panell?r? ?lav? örtük qura?d?r?lmas?;
  3. S?s-küy yaratmayan protektordan istifad? etm?k.
 
T?k?rl?rd? yaranan s?sin ?sas s?b?bi protektorla ba?l?d?r. ?g?r asfalt il? t?mas nöqt?sind? protektorun seqmentl?rinin aras?nda k?sikl?r çoxdursa bu s?s dal?as?n?n tezliyini art?r?r. Buna gör? d? istehsalç?lar daha optimiz? olunmu? protektor növl?rini istehsal etm?y? üstünlük verirl?r. T?bii olaraq s?s s?viyy?sin? yol örtüyü d? t?sir ed? bil?r. Y?ni t?k?rl?rin s?s s?viyy?si n? q?d?r a?a?? olsa bel?, kobud yol s?thind? s?sin s?viyy?si yuxar? olacaq. ?lb?tt? ki, t?k?rl?rin hava t?zyiqi d? s?sin s?viyy?sin? t?sir göst?r? bil?r. ?g?r hava t?zyiqi normadan a?a??d?rsa, asfalt il? protektorun aras?nda ki t?mas nöqt?si art?r v? bu da öz növb?sind? s?s s?viyy?sini art?r?r. Lakin, hava t?zyiqi normas?ndan art?q doldurulmas? tövsiyy? edilmir. Bu t?k?rd? dig?r probleml?r ?m?l? g?tir? bil?r.
 
T?k?rin s?s s?viyy?sinin göst?ricil?ri ad?t?n t?k?rin üz?rin? yap??d?r?lm?? etiketd? qeyd olunur. Bu etiketin üz?rind? ?sas bu kimi m?lumatlar qeyd olunur: Modelin ad?, ölçüsü, istehsalç? ölk?, barkod, yanacaq s?rfiyyat? v? s?s indeksi. S?s indeksi t?k?r piktoqrammas? v? dinamiki il? qaba??nda 3-4 dal?a ??klind? göst?rilir v? desibel il? i?ar? olunur. 71-72 desibel t?k?rl?rin normal s?s s?viyy?si say?l?r.