?inl?rin icaz? veril?n a??nma d?r?c?si - ?inl?rin protektor nax??lar?n?n minik avtomobill?rinin t?hlük?siz idar? ücün t?l?b olunan minimum hündürlüyüdür. Bu normativ Yol H?r?k?ti haqq?nda qanunla t?nziml?nir v? 1.6 mm olaraq t?yin edilib. Lakin bildiyiniz kimi, ?inl?r ist?r t?rkib, ist?rs? d? model olaraq müxt?lif olduqlar?na gör? bu göst?ricinin bütün ?inl?r? eyni qaydada ?amil edilm?si tam olaraq do?ru deyil. Bu s?b?bd?n uzun ill?r müxt?lif yol örtükl?rind?, müxt?lif f?sill?rd? avtomobill?rd?n istifad? ed?n sürücül?r praktikadan formala?an qaydan? tövsiy? edirl?r - protektorun d?rinliyi yayda minimum 2 mm, q??da minimum 4 mm. 

Ad?t?n t?k?rl?rd? a??nma göst?ricisi istifad? edilir, y?ni protektorun üz?rind? r?g?ml?r t?sfir edilir. Bu r?q?m?l?r mm olaraq protektorun hündürlüyünü ?ks etdirir. Protektor a??nd?qca bu r?q?ml?r d? t?dric?n silinir v? bel?likl? sürücü rahatl?qla t?k?rin a?inmas?na n?zar?t ed? v? t?hlül?li s?viyy?y? catmas?ndan x?bardar ola bilir. 

Dig?r t?r?fd?n istehsalç?lar t?hlük?sizliyi t?min etm?k m?qs?di il? istehsal etdikl?ri h?r bir t?k?r modeli üçün maksimal yürü? m?saf?l?ri t?yin edirl?r. T??ssüf ki, m?hz bu r?q?ml?r? etibar etm?k düzgün deyil, çünki t?k?rl?rin yürü? m?saf?l?ri bir çox faktorlardan as?l? olaraq d?yi?ir. Bu faktorlara misal olaraq istifad? olundu?u ??rait, suru? ??kli, avtomobilin ç?kisi, avtomobilin asq? sisteminin düzgün qurulmas?ndan, sür?tl?r qutusunun növünd?n v? s.. Bu faktorlar s?b?bind?n maksimal yürü? m?saf?sind? +/- 10 000 km q?d?r f?rq yarana bilir. 

H?mçinin t?k?rl?rd? a??nma d?r?c?sini göst?r?n xusüsi indicator - TWI istifad? edilir. Bu növ vasit?l?r haz?rda kifay?t q?d?r yay?l?b,protektor bloklar?n?n aras?nda yerl??dirilmi? ensiz zolaq ??klind?dir. Üz?rind? istehsalç? ?irk?tin ad?n? v? ya ox i?ar?si t?svir edilir v? bu i?ar?nin yerl? t?masa keçdiyi zaman art?q t?k?rin istifad?y? yarars?z oldu?unu göst?rir. Bu halda t?k?rl?r yenisi il? ?v?z olunmal?d?r.